<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 kwietnia 2024

28 kwietnia 2024

W niedzielę 28 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 22 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa dolnośląskie (18,2% ogółu), pomorskie (13,6% ogółu) oraz mazowieckie (13,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 kwietnia 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Transport i gospodarka magazynowa (18,2% ogółu), Przetwórstwo przemysłowe (13,6% ogółu) oraz Budownictwo (13,6% ogółu).

Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)418,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)313,6%
Budownictwo (PKD F)313,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)313,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)29,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)29,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)29,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)14,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)14,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)14,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 18 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (13,6% ogółu), Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (9,1% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (9,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Jedyna forma prawna, w której prowadzone są podmioty rozpoczynające działalność w niedzielę 28 kwietnia 2024 r., to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (100,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 28 kwietnia 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2195,5%
własność zagraniczna14,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji