<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 kwietnia 2021

28 kwietnia 2021

W środę 28 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 454 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,2% ogółu), śląskie (12,8% ogółu) oraz wielkopolskie (12,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 28 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,9% ogółu), Budownictwo (16,3% ogółu) oraz Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (8,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8618,9%
Budownictwo (PKD F)7416,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)398,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)367,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)316,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)296,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)235,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)224,8%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)204,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)173,7%
Pozostałe7717,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 159 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,9% ogółu), Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (4,4% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 28 kwietnia 2021 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (45,2% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (44,3% ogółu) oraz spółki jawne (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 28 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (51,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23451,5%
własność prywatna krajowa pozostała153,3%
własność zagraniczna71,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,2%
Pozostałe19242,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.