<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 września 2019

27 września 2019

W piątek 27 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 521 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,8% ogółu), małopolskie (14,2% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 27 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,7% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,9% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)9217,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6712,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6412,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5210,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)397,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)377,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)275,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)244,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)203,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)203,8%
Pozostałe7915,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 153 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (7,7% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,2% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,3% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )407,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )224,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )173,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )152,9%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )132,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )112,1%
Transport drogowy towarów (PKD )112,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )101,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )101,9%
Wychowanie przedszkolne (PKD )91,7%
Pozostałe36369,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 27 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (44,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,1% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (4,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 27 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (64,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (14,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych33464,1%
własność prywatna krajowa pozostała7414,2%
własność zagraniczna224,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych122,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej51,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,2%
Pozostałe6412,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.