<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 września 2019

27 września 2019

W piątek 27 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 474 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), małopolskie (13,5% ogółu) oraz śląskie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie11123,4%
małopolskie6413,5%
śląskie5110,8%
dolnośląskie459,5%
wielkopolskie398,2%
lubelskie285,9%
zachodniopomorskie214,4%
podkarpackie204,2%
pomorskie204,2%
łódzkie204,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 27 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,3% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,5% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)8217,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6413,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5712,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5010,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)418,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)316,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)255,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)194,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)194,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)183,8%
Pozostałe6814,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 141 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (7,8% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu) oraz działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (3,8% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)377,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)194,0%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)183,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)163,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)163,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)102,1%
Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)91,9%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)91,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)91,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)91,9%
Pozostałe32267,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 27 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (40,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (38,0% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (4,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą19240,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18038,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS234,9%
spółki komandytowe214,4%
fundacje132,7%
stowarzyszenia91,9%
stowarzyszenia niewpisane do KRS81,7%
przedszkola niepubliczne71,5%
wspólnoty mieszkaniowe51,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym51,1%
Pozostałe112,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 27 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (44,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych21344,9%
własność prywatna krajowa pozostała4810,1%
własność zagraniczna40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność samorządowa10,2%
Pozostałe20643,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.