<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 sierpnia 2019

27 sierpnia 2019

We wtorek 27 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 431 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,5% ogółu), małopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie11025,5%
małopolskie4510,4%
śląskie4410,2%
dolnośląskie388,8%
wielkopolskie368,4%
pomorskie327,4%
kujawsko-pomorskie235,3%
podkarpackie204,6%
podlaskie173,9%
zachodniopomorskie153,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 27 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)8018,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5412,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5212,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)337,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)337,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)317,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)276,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)266,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)245,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)153,5%
Pozostałe5613,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 156 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,2% ogółu), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,9% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,5% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)184,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)173,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)153,5%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)133,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)112,6%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)102,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)102,3%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)102,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)102,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)102,3%
Pozostałe30771,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 27 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (50,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą21850,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13531,3%
spółki komandytowe184,2%
fundacje143,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym81,9%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS71,6%
wspólnoty mieszkaniowe61,4%
spółki jawne61,4%
stowarzyszenia61,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS51,2%
Pozostałe81,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 27 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (54,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23654,8%
własność prywatna krajowa pozostała255,8%
własność zagraniczna30,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
Pozostałe16237,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.