<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 marca 2021

27 marca 2021

W sobotę 27 marca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 39 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (33,3% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz pomorskie (7,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 27 marca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35,9% ogółu), Budownictwo (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1435,9%
Budownictwo (PKD F)615,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)615,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)37,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)25,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)25,1%
Edukacja (PKD P)25,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)12,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)12,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)12,6%
Pozostałe12,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 30 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (10,3% ogółu), Praktyka lekarska ogólna (5,1% ogółu) oraz Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (5,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 27 marca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 27 marca 2021 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych39100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.