<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 maja 2019

27 maja 2019

W poniedziałek 27 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 843 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), małopolskie (15,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie16319,3%
małopolskie13315,8%
wielkopolskie9010,7%
śląskie647,6%
dolnośląskie566,6%
zachodniopomorskie556,5%
pomorskie445,2%
lubuskie384,5%
łódzkie364,3%
kujawsko-pomorskie303,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,9% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (12,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19122,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10912,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)10612,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9511,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)708,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)455,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)414,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)333,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)313,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)283,3%
Pozostałe9411,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 198 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,5% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)556,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)394,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)344,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)253,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)232,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)212,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)192,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)182,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)161,9%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)161,9%
Pozostałe57768,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,7% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (5,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą58569,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14917,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS465,5%
spółki komandytowe182,1%
fundacje111,3%
wspólnoty mieszkaniowe91,1%
stowarzyszenia70,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym70,8%
spółki jawne60,7%
oddziały zagranicznych przedsiębiorców20,2%
Pozostałe30,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59470,5%
własność prywatna krajowa pozostała597,0%
własność zagraniczna70,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
Pozostałe17721,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.