<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 maja 2019

27 maja 2019

W poniedziałek 27 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 865 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), małopolskie (15,6% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie16519,1%
małopolskie13515,6%
wielkopolskie9511,0%
śląskie647,4%
dolnośląskie606,9%
zachodniopomorskie556,4%
pomorskie455,2%
lubuskie404,6%
łódzkie364,2%
kujawsko-pomorskie303,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,5% ogółu), pozostała działalność usługowa (12,9% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19522,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)11212,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11012,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9711,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)708,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)455,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)424,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)364,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)313,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)283,2%
Pozostałe9911,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 201 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,9% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)606,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)404,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)354,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)252,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)232,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)222,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)202,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)182,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)161,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)161,8%
Pozostałe59068,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,3% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (5,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą59668,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15017,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS505,8%
spółki komandytowe182,1%
wspólnoty mieszkaniowe121,4%
fundacje111,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym70,8%
stowarzyszenia70,8%
spółki jawne60,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,3%
Pozostałe50,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych61471,0%
własność prywatna krajowa pozostała657,5%
własność zagraniczna80,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe16819,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.