<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 maja 2019

27 maja 2019

W poniedziałek 27 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 879 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), małopolskie (15,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,2% ogółu), Pozostała działalność usługowa (12,9% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19522,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)11312,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11112,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9911,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)708,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)475,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)424,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)374,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)323,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)303,4%
Pozostałe10311,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 204 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,9% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )616,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )404,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )354,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )252,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )232,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )222,5%
Transport drogowy towarów (PKD )202,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )182,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )161,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )161,8%
Pozostałe60368,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,7% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (5,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych61970,4%
własność prywatna krajowa pozostała667,5%
własność zagraniczna80,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe17620,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.