<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 lutego 2023

27 lutego 2023

W poniedziałek 27 lutego 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 676 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa lubelskie (18,9% ogółu), mazowieckie (17,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 lutego 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29,1% ogółu), Budownictwo (16,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19729,1%
Budownictwo (PKD F)10816,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)608,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)477,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)405,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)334,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)314,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)284,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)213,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)182,7%
Pozostałe9313,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 173 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (15,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,1% ogółu).

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )10215,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )263,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )213,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )203,0%
Transport drogowy towarów (PKD )192,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )182,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )182,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )131,9%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )121,8%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )121,8%
Pozostałe41561,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 lutego 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (42,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (15,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 lutego 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (46,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (20,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych31446,4%
własność prywatna krajowa pozostała13820,4%
własność zagraniczna355,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe18226,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji