<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 kwietnia 2021

27 kwietnia 2021

We wtorek 27 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 491 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,8% ogółu), dolnośląskie (9,8% ogółu) oraz małopolskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 27 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)8817,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8216,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5611,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)357,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)346,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)295,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)275,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)265,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)224,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)204,1%
Pozostałe7214,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 152 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,3% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,1% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 27 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (50,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,5% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 27 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (59,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych29359,7%
własność prywatna krajowa pozostała173,5%
własność zagraniczna112,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność samorządowa10,2%
Pozostałe16233,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.