<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 czerwca 2024

27 czerwca 2024

W czwartek 27 czerwca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 477 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,1% ogółu), małopolskie (9,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 27 czerwca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (11,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7716,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5611,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5311,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)367,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)336,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)316,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)275,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)245,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)234,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)214,4%
Pozostałe9620,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 155 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,2% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,8% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,8% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )255,2%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )183,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )183,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )163,4%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )142,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )132,7%
Transport drogowy towarów (PKD )112,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )112,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )91,9%
Działalność agencji reklamowych (PKD )91,9%
Pozostałe33369,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 27 czerwca 2024 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (43,2% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (38,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (3,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 27 czerwca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (52,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24952,2%
własność prywatna krajowa pozostała459,4%
własność zagraniczna224,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność Skarbu Państwa10,2%
Pozostałe15332,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji