<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 września 2019

26 września 2019

W czwartek 26 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 535 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,6% ogółu), małopolskie (14,6% ogółu) oraz śląskie (8,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie12623,6%
małopolskie7814,6%
śląskie468,6%
dolnośląskie448,2%
wielkopolskie427,9%
pomorskie346,4%
łódzkie326,0%
lubelskie244,5%
kujawsko-pomorskie213,9%
zachodniopomorskie183,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 26 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)9417,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7814,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6011,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)499,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)448,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)336,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)336,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)326,0%
Edukacja (PKD P)213,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)173,2%
Pozostałe7413,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 169 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,8% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,7% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)315,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)213,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)203,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)193,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)163,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)142,6%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)122,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)112,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)112,1%
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)101,9%
Pozostałe37069,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 26 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (44,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (5,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą24044,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17733,1%
spółki komandytowe315,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS173,2%
stowarzyszenia163,0%
fundacje122,2%
wspólnoty mieszkaniowe91,7%
przedszkola niepubliczne81,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym61,1%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)50,9%
Pozostałe142,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 26 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (50,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych27250,8%
własność prywatna krajowa pozostała376,9%
własność zagraniczna112,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
Pozostałe21039,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.