<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 sierpnia 2019

26 sierpnia 2019

W poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 736 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), wielkopolskie (10,7% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie15320,8%
wielkopolskie7910,7%
śląskie7710,5%
dolnośląskie689,2%
małopolskie679,1%
łódzkie456,1%
zachodniopomorskie435,8%
lubelskie354,8%
warmińsko-mazurskie324,3%
pomorskie304,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (24,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)17824,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10113,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7610,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)729,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)486,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)466,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)435,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)293,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)283,8%
Edukacja (PKD P)263,5%
Pozostałe8912,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 176 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,4% ogółu), działalność organizacji politycznych (3,3% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (3,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)253,4%
Działalność organizacji politycznych (PKD 94.92.Z)243,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)243,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)233,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)223,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)223,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)212,9%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)172,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)172,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)172,3%
Pozostałe52471,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,5% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (3,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą51069,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12917,5%
bez szczególnej formy prawnej273,7%
spółki komandytowe162,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS152,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym121,6%
stowarzyszenia71,0%
wspólnoty mieszkaniowe71,0%
spółki jawne50,7%
fundacje20,3%
Pozostałe60,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych51770,2%
własność prywatna krajowa pozostała557,5%
własność zagraniczna152,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe14519,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.