<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 marca 2021

26 marca 2021

W piątek 26 marca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 478 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), małopolskie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 26 marca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)9119,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8417,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5311,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)336,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)316,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)306,3%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD D)234,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)234,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)204,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)183,8%
Pozostałe7215,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 166 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,2% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,6% ogółu) oraz Wytwarzanie energii elektrycznej (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 26 marca 2021 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (48,5% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (42,7% ogółu) oraz spółki jawne (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 26 marca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (51,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24651,5%
własność prywatna krajowa pozostała173,6%
własność zagraniczna81,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe20442,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.