<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 marca 2020

26 marca 2020

W czwartek 26 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 223 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,7% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz dolnośląskie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 26 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,2% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,8% ogółu) oraz Budownictwo (13,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4520,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3314,8%
Budownictwo (PKD F)3013,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)219,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)188,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)167,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)146,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)125,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)114,9%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)52,2%
Pozostałe188,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 95 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,4% ogółu), Transport drogowy towarów (5,4% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,9% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )125,4%
Transport drogowy towarów (PKD )125,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )114,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )114,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )104,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )104,5%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )62,7%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD )62,7%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )52,2%
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD )52,2%
Pozostałe13560,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 26 marca 2020 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (52,5% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (30,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (7,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 26 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (31,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,5% ogółu) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7031,4%
własność prywatna krajowa pozostała104,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,4%
Pozostałe14263,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.