<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 maja 2019

26 maja 2019

W niedzielę 26 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa wielkopolskie (17,2% ogółu), łódzkie (13,8% ogółu) oraz mazowieckie (13,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

wielkopolskie517,2%
łódzkie413,8%
mazowieckie413,8%
małopolskie413,8%
lubelskie26,9%
kujawsko-pomorskie26,9%
śląskie26,9%
dolnośląskie26,9%
pomorskie26,9%
podlaskie13,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 26 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (24,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)724,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)517,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)413,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)413,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)26,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)13,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)13,4%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)13,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)13,4%
Pozostałe26,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 25 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (10,3% ogółu), wykonywanie instalacji elektrycznych (10,3% ogółu) oraz wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (3,4% ogółu).

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)310,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)310,3%
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)13,4%
Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z)13,4%
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)13,4%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)13,4%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)13,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)13,4%
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)13,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)13,4%
Pozostałe1551,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 26 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (89,7% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (3,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (3,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2689,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym13,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS13,4%
wspólnoty mieszkaniowe13,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 26 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2896,6%
własność prywatna krajowa pozostała13,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.