<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 lipca 2022

26 lipca 2022

We wtorek 26 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 532 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), lubelskie (15,2% ogółu) oraz dolnośląskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 26 lipca 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)9618,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9517,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6412,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)417,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)387,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)366,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)315,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)234,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)213,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)132,4%
Pozostałe7413,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 159 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,5% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )295,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )203,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )193,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )163,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )163,0%
Transport drogowy towarów (PKD )142,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )112,1%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )101,9%
Działalność agencji reklamowych (PKD )101,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )101,9%
Pozostałe37770,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 26 lipca 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (59,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,8% ogółu) oraz fundacje (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 26 lipca 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (61,5% ogółu), własność zagraniczna (6,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych32761,5%
własność zagraniczna356,6%
własność prywatna krajowa pozostała234,3%
własność państwowych osób prawnych50,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe14026,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji