<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 kwietnia 2022

26 kwietnia 2022

We wtorek 26 kwietnia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 510 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,6% ogółu), dolnośląskie (10,4% ogółu) oraz małopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 26 kwietnia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)10420,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9017,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5611,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)387,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)377,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)356,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)316,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)305,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)214,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)193,7%
Pozostałe499,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 166 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 26 kwietnia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,9% ogółu) oraz fundacje (3,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 26 kwietnia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (61,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych31461,6%
własność prywatna krajowa pozostała224,3%
własność zagraniczna214,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność państwowych osób prawnych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe15029,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji