<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 kwietnia 2021

26 kwietnia 2021

W poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 794 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,5% ogółu), wielkopolskie (12,8% ogółu) oraz dolnośląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)17121,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13016,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9311,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)658,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)526,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)465,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)445,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)354,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)273,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)263,3%
Pozostałe10513,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 175 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,8% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59174,4%
własność prywatna krajowa pozostała303,8%
własność zagraniczna131,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe15719,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.