<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 września 2019

25 września 2019

W środę 25 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 650 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,9% ogółu), wielkopolskie (12,0% ogółu) oraz małopolskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie13620,9%
wielkopolskie7812,0%
małopolskie6810,5%
dolnośląskie588,9%
śląskie568,6%
pomorskie446,8%
lubelskie436,6%
łódzkie365,5%
kujawsko-pomorskie294,5%
zachodniopomorskie284,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 25 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)12318,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10115,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8012,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)548,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)456,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)446,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)365,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)314,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)294,5%
Edukacja (PKD P)243,7%
Pozostałe8312,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 183 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,9% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (3,8% ogółu) oraz realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,8% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)324,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)253,8%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)253,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)243,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)223,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)182,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)182,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)182,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)162,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)152,3%
Pozostałe43767,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 25 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (46,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (5,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą30146,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością23436,0%
spółki komandytowe365,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS203,1%
stowarzyszenia121,8%
fundacje111,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym101,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS91,4%
wspólnoty mieszkaniowe60,9%
spółki jawne30,5%
Pozostałe81,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 25 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (48,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych31648,6%
własność prywatna krajowa pozostała416,3%
własność zagraniczna60,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe28343,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.