<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 sierpnia 2019

25 sierpnia 2019

W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 26 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa lubelskie (15,4% ogółu), śląskie (15,4% ogółu) oraz warmińsko-mazurskie (11,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

lubelskie415,4%
śląskie415,4%
warmińsko-mazurskie311,5%
podkarpackie27,7%
kujawsko-pomorskie27,7%
dolnośląskie27,7%
małopolskie27,7%
podlaskie13,8%
świętokrzyskie13,8%
lubuskie13,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (26,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,2% ogółu) oraz informacja i komunikacja (15,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)726,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)519,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)415,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)27,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)27,7%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)13,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)13,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)13,8%
Pozostałe13,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 23 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (11,5% ogółu), sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (7,7% ogółu) oraz działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (3,8% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)311,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)27,7%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)13,8%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)13,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)13,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)13,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)13,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)13,8%
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)13,8%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)13,8%
Pozostałe1350,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,3% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (3,8% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2492,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym13,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 25 sierpnia 2019 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych26100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.