<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 sierpnia 2019

25 sierpnia 2019

W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa lubelskie (13,8% ogółu), śląskie (13,8% ogółu) oraz warmińsko-mazurskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (13,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)724,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)517,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)413,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)26,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)26,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)26,9%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)13,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)13,4%
Pozostałe310,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 26 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (10,3% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (6,9% ogółu) oraz Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (89,7% ogółu), stowarzyszenia niewpisane do KRS (3,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2896,6%
własność prywatna krajowa pozostała13,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.