<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 października 2019

25 października 2019

W piątek 25 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 636 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,3% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 25 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,1% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)13421,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11518,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7311,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6710,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)365,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)355,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)314,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)294,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)294,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)182,8%
Pozostałe6910,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 174 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (8,3% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 25 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,0% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (5,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 25 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (11,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych43568,4%
własność prywatna krajowa pozostała7511,8%
własność zagraniczna233,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych111,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność samorządowa20,3%
Pozostałe7912,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.