<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 października 2019

25 października 2019

W piątek 25 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 564 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 25 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11921,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9717,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6611,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)6611,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)335,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)325,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)274,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)234,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)223,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)162,8%
Pozostałe6311,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 158 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (8,7% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )498,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )213,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )213,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )173,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )152,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )132,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )132,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )112,0%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )112,0%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD )112,0%
Pozostałe38267,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 25 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (52,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,0% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (6,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 25 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (54,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych30854,6%
własność prywatna krajowa pozostała529,2%
własność zagraniczna81,4%
własność samorządowa20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
Pozostałe19234,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.