<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 marca 2021

25 marca 2021

W czwartek 25 marca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 362 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,9% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz śląskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 25 marca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,1% ogółu), Budownictwo (18,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8022,1%
Budownictwo (PKD F)6518,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5715,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)267,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)226,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)195,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)185,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)174,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)123,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)102,8%
Pozostałe369,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 123 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,2% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 25 marca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,1% ogółu) oraz fundacje (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 25 marca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych26874,0%
własność prywatna krajowa pozostała102,8%
własność zagraniczna92,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,6%
Pozostałe7119,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.