<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 kwietnia 2021

25 kwietnia 2021

W niedzielę 25 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 34 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), lubelskie (14,7% ogółu) oraz małopolskie (11,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 25 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (26,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,6% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)926,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)720,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)411,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38,8%
Edukacja (PKD P)38,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)25,9%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)12,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)12,9%
Pozostałe25,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 28 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (11,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,9% ogółu) oraz Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (5,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 25 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,2% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,9% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 25 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,1% ogółu), własność zagraniczna (2,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3294,1%
własność zagraniczna12,9%
własność prywatna krajowa pozostała12,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.