<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 czerwca 2019

25 czerwca 2019

We wtorek 25 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 584 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,3% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz śląskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 25 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)10217,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7713,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6411,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)508,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)467,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)467,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)345,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)315,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)284,8%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)264,5%
Pozostałe8013,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 178 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,4% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 25 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (61,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,8% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 25 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych43474,3%
własność prywatna krajowa pozostała386,5%
własność zagraniczna274,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe6911,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.