<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 września 2019

24 września 2019

We wtorek 24 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 507 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie9318,3%
śląskie5711,2%
małopolskie489,5%
wielkopolskie438,5%
łódzkie407,9%
dolnośląskie397,7%
kujawsko-pomorskie326,3%
zachodniopomorskie275,3%
pomorskie244,7%
lubelskie224,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 24 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,4% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (13,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11121,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7314,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)6813,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)469,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)387,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)316,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)295,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)214,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)203,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)193,7%
Pozostałe5110,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 159 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (8,3% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,6% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)428,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)214,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)183,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)183,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)163,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)142,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)112,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)112,2%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)112,2%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)91,8%
Pozostałe33666,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 24 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,3% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (7,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą33666,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9318,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS367,1%
wspólnoty mieszkaniowe91,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS71,4%
spółki jawne61,2%
spółki komandytowe51,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym40,8%
fundacje20,4%
spółki partnerskie20,4%
Pozostałe71,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 24 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych35469,8%
własność prywatna krajowa pozostała489,5%
własność zagraniczna71,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe9418,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.