<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 sierpnia 2019

24 sierpnia 2019

W sobotę 24 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 31 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (16,1% ogółu), mazowieckie (16,1% ogółu) oraz pomorskie (16,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 24 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32,3% ogółu), Transport i gospodarka magazynowa (19,4% ogółu) oraz Budownictwo (12,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1032,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)619,4%
Budownictwo (PKD F)412,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)26,5%
Edukacja (PKD P)26,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)13,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)13,2%
Pozostałe26,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 24 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (16,1% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,5% ogółu) oraz Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (6,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 24 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 24 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3096,8%
własność zagraniczna13,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.