<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 marca 2021

24 marca 2021

W środę 24 marca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 520 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,1% ogółu), wielkopolskie (11,9% ogółu) oraz śląskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 24 marca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,0% ogółu), Budownictwo (15,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9919,0%
Budownictwo (PKD F)7915,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5610,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)407,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)366,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)326,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)316,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)254,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)193,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)183,5%
Pozostałe8516,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 168 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,4% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,5% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 24 marca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (57,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,3% ogółu) oraz stowarzyszenia (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 24 marca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (62,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych32462,3%
własność prywatna krajowa pozostała285,4%
własność zagraniczna101,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe15329,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.