<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 listopada 2021

24 listopada 2021

W środę 24 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 599 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), małopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 24 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11218,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9716,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6310,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)549,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)488,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)386,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)366,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)254,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)244,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)244,0%
Pozostałe7813,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 183 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,7% ogółu), Transport drogowy towarów (3,8% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 24 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (63,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 24 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (67,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych40667,8%
własność prywatna krajowa pozostała172,8%
własność zagraniczna71,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe16828,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji