<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 lipca 2020

24 lipca 2020

W piątek 24 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 553 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,4% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz małopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 24 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11120,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7914,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6111,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)488,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)417,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)325,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)264,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)254,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)254,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)244,3%
Pozostałe8114,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 185 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,5% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )254,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )203,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )203,6%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )152,7%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )152,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )142,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )142,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )122,2%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD )112,0%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD )91,6%
Pozostałe39872,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 24 lipca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (59,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (5,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 24 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (65,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych36265,5%
własność prywatna krajowa pozostała295,2%
własność zagraniczna142,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność Skarbu Państwa10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
Pozostałe13925,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.