<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 kwietnia 2021

24 kwietnia 2021

W sobotę 24 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 60 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,7% ogółu), lubelskie (16,7% ogółu) oraz śląskie (13,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 24 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30,0% ogółu), Budownictwo (16,7% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1830,0%
Budownictwo (PKD F)1016,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)610,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)58,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)46,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)46,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)35,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)23,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)23,3%
Pozostałe46,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 44 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (8,3% ogółu), Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (6,7% ogółu) oraz Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 24 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,0% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 24 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5896,7%
własność zagraniczna11,7%
Pozostałe11,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.