<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 23 września 2019

23 września 2019

W poniedziałek 23 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 844 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz małopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie13015,4%
wielkopolskie8910,5%
małopolskie829,7%
śląskie829,7%
dolnośląskie779,1%
pomorskie647,6%
kujawsko-pomorskie597,0%
lubelskie445,2%
zachodniopomorskie435,1%
łódzkie374,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 23 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (29,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (9,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)25029,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12114,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)789,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)758,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)617,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)607,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)485,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)404,7%
Edukacja (PKD P)303,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)192,3%
Pozostałe627,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 189 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (6,0% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu) oraz transport drogowy towarów (4,6% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)516,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)404,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)394,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)323,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)283,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)273,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)192,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)192,3%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)182,1%
Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)151,8%
Pozostałe55665,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 23 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,0% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (3,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą70883,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością597,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS253,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym172,0%
spółki komandytowe70,8%
wspólnoty mieszkaniowe70,8%
przedszkola niepubliczne50,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,5%
fundacje30,4%
spółki jawne20,2%
Pozostałe70,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 23 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych71785,0%
własność prywatna krajowa pozostała394,6%
własność zagraniczna242,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe637,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.