<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 23 marca 2020

23 marca 2020

W poniedziałek 23 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 444 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), wielkopolskie (14,0% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 23 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)9220,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7817,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7216,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)347,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)296,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)225,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)204,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)173,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)163,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)112,5%
Pozostałe5311,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 142 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,9% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,5% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 23 marca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (61,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 23 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (62,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych27762,4%
własność prywatna krajowa pozostała71,6%
własność zagraniczna51,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe15334,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.