<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 23 lutego 2021

23 lutego 2021

We wtorek 23 lutego 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 522 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,2% ogółu), małopolskie (11,1% ogółu) oraz dolnośląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 23 lutego 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)10720,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10019,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5610,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)387,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)346,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)305,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)295,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)265,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)244,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)122,3%
Pozostałe6612,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 166 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,6% ogółu), Transport drogowy towarów (4,8% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 23 lutego 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (48,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,0% ogółu) oraz fundacje (2,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 23 lutego 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (51,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych26751,1%
własność prywatna krajowa pozostała193,6%
własność zagraniczna51,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Pozostałe22743,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.