<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 23 listopada 2021

23 listopada 2021

We wtorek 23 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 724 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), małopolskie (11,2% ogółu) oraz dolnośląskie (11,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 23 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,5% ogółu), Budownictwo (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13418,5%
Budownictwo (PKD F)12116,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8411,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)598,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)496,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)466,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)385,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)375,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)324,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)273,7%
Pozostałe9713,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 186 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,2% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,8% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,7% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )385,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )354,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )273,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )202,8%
Transport drogowy towarów (PKD )192,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )182,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )182,5%
Działalność prawnicza (PKD )172,3%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )152,1%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )141,9%
Pozostałe50369,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 23 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (61,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,7% ogółu) oraz fundacje (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 23 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (66,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych48066,3%
własność prywatna krajowa pozostała162,2%
własność zagraniczna121,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe21029,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji