<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 23 kwietnia 2021

23 kwietnia 2021

W piątek 23 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 528 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,7% ogółu), dolnośląskie (11,6% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 23 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11722,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9718,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6712,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)387,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)346,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)285,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)285,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)244,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)203,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)183,4%
Pozostałe5710,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 147 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 23 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (57,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,8% ogółu) oraz spółki jawne (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 23 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (64,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych33964,2%
własność prywatna krajowa pozostała163,0%
własność zagraniczna81,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
Pozostałe15829,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.