<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 maja 2023

22 maja 2023

W poniedziałek 22 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 292 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,6% ogółu), małopolskie (10,5% ogółu) oraz pomorskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 22 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)32224,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17813,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)16112,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1027,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1007,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)876,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)705,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)604,6%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)403,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)362,8%
Pozostałe13610,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 222 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,5% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,9% ogółu) oraz Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )846,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )503,9%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )483,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )443,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )433,3%
Transport drogowy towarów (PKD )433,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )372,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )322,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )322,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )292,2%
Pozostałe85065,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 22 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 22 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (9,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych95273,7%
własność prywatna krajowa pozostała12910,0%
własność zagraniczna1269,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność samorządowa10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe675,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji