<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 listopada 2022

22 listopada 2022

We wtorek 22 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 746 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz śląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 22 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu), Budownictwo (15,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11815,8%
Budownictwo (PKD F)11415,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7910,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)597,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)547,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)547,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)496,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)445,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)375,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)324,3%
Pozostałe10614,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 199 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (5,4% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )405,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )304,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )273,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )263,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )212,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )202,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )202,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )192,5%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )172,3%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD )152,0%
Pozostałe51168,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 22 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (57,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,2% ogółu) oraz fundacje (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 22 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,0% ogółu), własność zagraniczna (9,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych51569,0%
własność zagraniczna689,1%
własność prywatna krajowa pozostała537,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe10113,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji