<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 lipca 2021

22 lipca 2021

W czwartek 22 lipca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 628 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), małopolskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 22 lipca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15023,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9715,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6710,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)477,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)457,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)436,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)345,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)294,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)264,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)223,5%
Pozostałe6810,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 168 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,5% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,1% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 22 lipca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (59,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,8% ogółu) oraz stowarzyszenia (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 22 lipca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (60,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych37860,2%
własność prywatna krajowa pozostała111,8%
własność zagraniczna81,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe22836,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.