<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 21 marca 2021

21 marca 2021

W niedzielę 21 marca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 46 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,6% ogółu), wielkopolskie (13,0% ogółu) oraz pomorskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 21 marca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu), Budownictwo (15,2% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (13,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)817,4%
Budownictwo (PKD F)715,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)613,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)510,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)510,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)48,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)36,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)24,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)24,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)24,3%
Pozostałe24,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 35 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (8,7% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,5% ogółu) oraz Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (4,3% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )48,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )36,5%
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD )24,3%
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )24,3%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )24,3%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )24,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )24,3%
Zakładanie stolarki budowlanej (PKD )24,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )12,2%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )12,2%
Pozostałe2554,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 21 marca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (89,1% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,3% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (4,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 21 marca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4495,7%
własność zagraniczna12,2%
Pozostałe12,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.