<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 21 lutego 2021

21 lutego 2021

W niedzielę 21 lutego 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 35 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), małopolskie (14,3% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (14,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 21 lutego 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28,6% ogółu), Budownictwo (11,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1028,6%
Budownictwo (PKD F)411,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)411,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)38,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)38,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)25,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)25,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)25,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)25,7%
Pozostałe12,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 30 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,6% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (5,7% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 21 lutego 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,6% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (8,6% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 21 lutego 2021 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych35100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.