<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 21 lipca 2021

21 lipca 2021

W środę 21 lipca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 663 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz pomorskie (7,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 21 lipca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14421,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11016,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7411,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)568,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)426,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)365,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)365,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)335,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)335,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)243,6%
Pozostałe7511,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 181 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 21 lipca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,4% ogółu) oraz stowarzyszenia (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 21 lipca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych46770,4%
własność prywatna krajowa pozostała142,1%
własność zagraniczna121,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe16925,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.