<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 21 lipca 2020

21 lipca 2020

We wtorek 21 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 653 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,0% ogółu), małopolskie (9,8% ogółu) oraz śląskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 21 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14722,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12619,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7912,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)487,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)446,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)355,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)314,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)304,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)274,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)233,5%
Pozostałe639,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 182 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,2% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 21 lipca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 21 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych50276,9%
własność prywatna krajowa pozostała324,9%
własność zagraniczna152,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność państwowych osób prawnych10,2%
Pozostałe9915,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.