<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2002 rok

31 grudnia 2002

W 2002 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 114 045 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19 93917,5%
śląskie12 36210,8%
wielkopolskie11 85910,4%
dolnośląskie9 7638,6%
małopolskie9 1718,0%
pomorskie7 4406,5%
łódzkie6 4455,7%
zachodniopomorskie6 1495,4%
kujawsko-pomorskie5 3374,7%
lubelskie5 1904,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2002 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,6% ogółu), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (9,5% ogółu) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (8,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)28 01724,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)10 8799,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)9 3758,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8 9837,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)8 6377,6%
Budownictwo (PKD F)8 1407,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7 2166,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)6 5285,7%
Edukacja (PKD P)6 0325,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4 4613,9%
Pozostałe15 77713,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 607 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (8,3% ogółu), uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (5,0% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,7% ogółu).

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)9 4278,3%
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)5 6595,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)4 2093,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)3 2192,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)2 7172,4%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)2 4262,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)2 3942,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1 7671,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1 7131,5%
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)1 6511,4%
Pozostałe78 86369,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2002 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,5% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (8,0% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą78 16168,5%
wspólnoty mieszkaniowe9 1278,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7 4046,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6 4585,7%
stowarzyszenia2 6352,3%
publiczne szkoły ponadgimnazjalne1 4951,3%
spółki jawne1 2751,1%
związki zawodowe8940,8%
publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty8890,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS8480,7%
Pozostałe4 8594,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2002 roku to własność krajowych osób fizycznych (82,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,3% ogółu) oraz własność samorządowa (3,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych93 85582,3%
własność prywatna krajowa pozostała7 1916,3%
własność samorządowa4 1373,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3 5873,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2 1101,9%
własność zagraniczna1 3141,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5350,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2890,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2410,2%
własność Skarbu Państwa1600,1%
Pozostałe6260,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.