<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 marca 2020

20 marca 2020

W piątek 20 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 382 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,9% ogółu), małopolskie (9,9% ogółu) oraz podkarpackie (8,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 20 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,8% ogółu), Budownictwo (16,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6817,8%
Budownictwo (PKD F)6416,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5113,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)266,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)256,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)256,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)205,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)195,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)174,5%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD D)153,9%
Pozostałe5213,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 141 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wytwarzanie energii elektrycznej (3,9% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,7% ogółu) oraz Działalność agencji reklamowych (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 20 marca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (49,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 20 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (52,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych20052,4%
własność prywatna krajowa pozostała92,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
własność zagraniczna10,3%
własność Skarbu Państwa10,3%
Pozostałe17044,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.