<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 maja 2020

20 maja 2020

W środę 20 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 834 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,8% ogółu), dolnośląskie (10,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 20 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20424,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16720,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8610,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)708,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)576,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)445,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)374,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)334,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)273,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)212,5%
Pozostałe8810,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 195 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,9% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 20 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 20 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,7% ogółu), własność zagraniczna (1,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych65678,7%
własność zagraniczna121,4%
własność prywatna krajowa pozostała121,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe15118,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.