<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 lipca 2020

20 lipca 2020

W poniedziałek 20 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 358 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (14,6% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 20 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (29,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)40629,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21716,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1339,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)896,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)876,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)785,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)674,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)644,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)503,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)392,9%
Pozostałe1289,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 232 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,1% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 20 lipca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,8% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 20 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 20488,7%
własność prywatna krajowa pozostała231,7%
własność zagraniczna191,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe1077,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.