<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 kwietnia 2021

20 kwietnia 2021

We wtorek 20 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 929 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,5% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz małopolskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 20 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (25,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)23225,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14916,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10010,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)737,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)576,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)576,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)444,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)434,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)363,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)293,1%
Pozostałe10911,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 203 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,7% ogółu) oraz Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 20 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (64,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,2% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 20 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych69574,8%
własność prywatna krajowa pozostała303,2%
własność zagraniczna171,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,5%
Pozostałe17618,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.