<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 września 2019

2 września 2019

W poniedziałek 2 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 936 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), małopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 02717,3%
małopolskie64710,9%
śląskie62510,5%
wielkopolskie5859,9%
dolnośląskie5218,8%
pomorskie4096,9%
łódzkie3145,3%
kujawsko-pomorskie2934,9%
zachodniopomorskie2634,4%
lubelskie2604,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 2 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 19120,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)87114,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)63810,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)5899,9%
Edukacja (PKD P)4497,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3916,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3826,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3535,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3195,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2484,2%
Pozostałe5058,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 335 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (6,7% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)3966,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2644,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)2384,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1793,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1763,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1632,7%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)1432,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1412,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1322,2%
Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)1232,1%
Pozostałe3 98167,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 2 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (0,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą5 64595,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1542,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym410,7%
przedszkola niepubliczne180,3%
spółki komandytowe140,2%
fundacje100,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS90,2%
stowarzyszenia90,2%
wspólnoty mieszkaniowe80,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne50,1%
Pozostałe230,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 2 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,5% ogółu), własność zagraniczna (2,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5 61194,5%
własność zagraniczna1252,1%
własność prywatna krajowa pozostała380,6%
własność samorządowa80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Pozostałe1522,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.