<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 października 2019

2 października 2019

W środę 2 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 969 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), małopolskie (11,6% ogółu) oraz śląskie (11,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie75519,0%
małopolskie45911,6%
śląskie44611,2%
wielkopolskie3849,7%
dolnośląskie3508,8%
pomorskie2536,4%
łódzkie2476,2%
kujawsko-pomorskie1804,5%
lubelskie1724,3%
podkarpackie1393,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 2 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)71217,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)64316,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)50112,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)3779,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3168,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2656,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2386,0%
Edukacja (PKD P)2145,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1704,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1694,3%
Pozostałe3649,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 318 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (6,6% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,2% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,6% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)2626,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2055,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1433,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1253,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1142,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)992,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)982,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)882,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)802,0%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)761,9%
Pozostałe2 67967,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 2 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (0,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3 63291,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2085,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym370,9%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS270,7%
spółki komandytowe190,5%
stowarzyszenia90,2%
fundacje80,2%
wspólnoty mieszkaniowe70,2%
spółki jawne70,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,2%
Pozostałe90,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 2 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,3% ogółu), własność zagraniczna (1,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 62391,3%
własność zagraniczna611,5%
własność prywatna krajowa pozostała481,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
Pozostałe2315,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.