<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 czerwca 2019

2 czerwca 2019

W niedzielę 2 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 718 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), małopolskie (12,7% ogółu) oraz śląskie (12,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie13618,9%
małopolskie9112,7%
śląskie8912,4%
dolnośląskie679,3%
wielkopolskie618,5%
łódzkie446,1%
pomorskie425,8%
kujawsko-pomorskie415,7%
lubelskie294,0%
podkarpackie283,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 2 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,6% ogółu) oraz informacja i komunikacja (13,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)12217,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9813,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)9713,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8211,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)547,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)537,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)517,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)446,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)375,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)263,6%
Pozostałe547,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 164 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (8,8% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,7% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)638,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)344,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)304,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)294,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)283,9%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)263,6%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)152,1%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)141,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)131,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)131,8%
Pozostałe45363,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 2 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,3% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (0,6% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą71399,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym40,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 2 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych69696,9%
własność zagraniczna223,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.