<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 września 2023

19 września 2023

We wtorek 19 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 801 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,5% ogółu), wielkopolskie (11,5% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 19 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16620,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11314,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8210,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)779,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)526,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)496,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)425,2%
Edukacja (PKD P)394,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)384,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)313,9%
Pozostałe11214,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 198 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,4% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,2% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )435,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )425,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )374,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )243,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )243,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )192,4%
Transport drogowy towarów (PKD )182,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )182,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )151,9%
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD )151,9%
Pozostałe54668,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 19 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (62,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,8% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (4,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 19 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (9,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych54968,5%
własność prywatna krajowa pozostała8610,7%
własność zagraniczna779,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność państwowych osób prawnych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe769,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji